ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek (Szerviz szolgáltatás)

 

A Gépkirály Pc szerviz Általános Szerződési Feltételei “Számítógép, -periféria javítása” szolgáltatás nyújtása tárgyában. Ennek elfogadásával Ön szolgáltatási feltételeinket elfogadja, a Szolgáltatási keretszerződése létrejön.

Hatályos: 2020.07.01

1. ÁSZF alanyai, szerződő felek

 

1.1 A Szolgáltató és Megrendelő

Jelen ÁSZF kiterjed egyrészről a Gépkirály Pc szerviz-re, mint szolgáltatóra (a továbbiakban: Szolgáltató), másrészről a szolgáltatást igénybe vevő, a szolgáltatás megrendelőlapot aláíró, vagy a szolgáltatást telefonon igénylő, helyszíni javítást kérő Megrendelőre (a továbbiakban: Megrendelő).

Szolgáltató: szolgáltató az a személy, aki a Megrendelőnek a szolgáltatás megrendelőlap vagy -helyszíni javítás kérése esetén- telefonos megrendelés, valamint Szolgáltatási Keretszerződés alapján a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon a szolgáltatást nyújtja.

Megrendelő: Megrendelő az a személy/jogi személy/társaság/szervezet, aki az Szolgáltatónak leadott szolgáltatás megrendelőlap vagy telefonos megrendelés, valamint a Szolgáltatási Keretszerződés alapján a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon a szolgáltatást igénybe veszi.

Megrendelő lehet minden magán és jogi személy akivel a Szolgáltató és közte a Szolgáltatási Keretszerződés, illetve a szolgáltatás megrendelőlap alapján Szolgáltatási Szerződés érvényesen létrejött.

1.2 Szolgáltató adatai

Szolgáltató neve: Mayer Zoltán
Székhelye: 2510 Dorog radnóti utca 6.
Adószám: 56303502-1-31
Bankszámlaszám: 58600513-17014861-00000000
Ügyfélszolgálatának telefonszáma: +36 20 405 3920
E-mail: info@gepkiray-pcszerviz.hu
Hivatalos weboldal:www.gepkiraly-pcszerviz.hu

1.3 Megrendelő adatai

Megrendelő adatait az egyes szolgáltatások igénylésekor kitöltött és Megrendelő személyének megfelelően aláírt Szolgáltatás Megrendelőlapon (továbbiakban megrendelőlap), vagy -helyszíni javítás kérése esetén- telefonon közli szolgáltatóval, melyek a következőek: név, cím, telefonszám, e-mail cím, valamint amennyiben kéri kapcsolattartóinak (adminisztrativ és/vagy technikai kapcsolattartó) neve, e-mail címe és telefonszáma.

2. Az ÁSZF hatálya

 

Jelen ÁSZF kiterjed a szolgáltató minden szerviz tevékenységére, -különösen a “Számítógép, -periféria javítása”- szolgáltatás tárgyában megkötött Szolgáltatási Szerződésre (Szolgáltatás Megrendelőlap). Az ÁSZF szabályozza a felek tartós jogviszonyának általános feltételeit, a felek alapvető jogait és kötelezettségeit.

 

3. A szolgáltatások

 

Szolgáltató Megrendelő részére szerviz szolgáltatást biztosít szervizében a Megrendelő által aláírt megrendelőlap, vagy telefonos megrendelés alapján Megrendelőnél az általa megjelölt helyszínen.

3.1 Szolgáltatások igénybevételének menete

3.1.1 Megrendelő előzetes időpont egyeztetés után a javítandó számítógépeket/eszközöket Szolgáltató telephelyén leadja, az átvételkor szolgáltatás megrendelőlap készül, melyben Megrendelő megadja adatait és Szolgáltató rögzíti a leadott eszközöket valamint a hibajelenséget, az elvégzendő feladatokat. Helyszíni javítás esetén a javítás előzetes időpontegyeztetés alapján a Megrendelő által megadott helyszínen történik, eben az esetben Szolgáltató telefonon rögzíti a szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen szeméyles adatokat, valamint a hiba leírását. A további pontok szervizben történő javításra vonatkoznak.

3.1.2 Szervizben történő javítás esetén Szolgáltató várhatóan 1-5 munkanapon belül a leadott eszközön diagnosztikát végez, majd a diagnosztika után telfonon egyeztet Megrendelővel, közelítő árat és elkészülési időt mond a javításra, melyet Megrendelő elfogadhat vagy visszautasíthat.

3.1.3 Szolgáltató Megrendelő döntése alapján az adott munkát elvégzi, vagy a munkát lezárja, arról diagnosztikai lapot készít, mely tartalmazza a munkavégzés leírását.

3.1.4 Az elkészült munkát Megrendelő előzetes telefonos egyeztetés alapján a szervizben átveheti.

3.2 Szolgáltatás igénybevételének jogi feltételi

Az Megrendelő a szolgáltatást kizárólag abban az esetben veheti igénybe, ha elfogadta jelen Szolgáltatási Keretszerződés feltételeit, mely a Szolgáltatás Megrendelőlap aláírásával, vagy helyszíní szerviz esetén ráutaló magatartással megtörténik.

 

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei

 

4.1 Teljesítési segéd igénybe vétele

Megrendelő jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jogosult bármely szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben Szolgáltató kötelezettségeinek teljesítéséhez teljesítési segédet vesz igénybe, úgy jogosult a teljesítési segéd részére az Megrendelő adatait átadni.

4.2 A Szolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége

Szervizszolgáltatás esetén a Szolgáltatási Díj egyszeri díjból áll, az készpénzben a javított eszköz átvételekor, vagy egyedi elbírálás alapján átutalással fizetendő.

Szolgáltató jogosult Megrendelő részére számlát kiállítani és azt Megrendelő részére személyesen, postai vagy elektronikus úton eljuttatni.

Megrendelő köteles a kiállított és elfogadott számla alapján a Díjszabásban foglaltak szerint kiszámított Szolgáltatási Díjat a bizonylaton feltüntetett fizetési határidőn belül megfizetni Szolgáltatónak.

A fizetési kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén Szolgáltató jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének felszámolására.

A fizetési kötelezettség elmulasztása a számlán feltüntetett fizetési határidő napját követő napon lép életbe. Amennyiben Megrendelő a Szolgáltatási Díj megfizetésével 30 napot meghaladó késedelembe esik, Szolgáltató jogosult a követelés behajtása céljából az Megrendelő a Szolgáltatási Szerződésben feltüntetett adatait harmadik személy megbízottjának átadni. Szolgáltató megbízottja a követelés behajtásának érdekében jogosult ezt követően Megrendelővel szemben Szolgáltató nevében teljes körűen eljárni.

4.3 Megrendelő tájékoztatása

Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy részére Szolgáltató csakis saját vagy leányvállalatai szolgáltatásainak bővüléséről, változásairól, e-mail vagy postai küldemény útján tájékoztatót és hírlevelet juttasson el.

 

5. Szolgáltató jogai, kötelezettségei

 

5.1 Szolgáltató szolgáltatásainak és ÁSZF módosításának joga

Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF egyoldalú módosítására.

5.2 Ügyfélszolgálat

Szolgáltató az Megrendelő igényeinek, panaszainak, nyilatkozatainak, bejelentéseinek intézésére telefonos ügyfélszolgálatot működtet (a továbbiakban: ügyfélszolgálat).

Szolgáltató a telefonos ügyfélszolgálaton  kívül e-mailben is elérhető ügyfélszolgálatot működtet az info@gepkiraly-pcszerviz.hu e-mail címen.

A telefonos ügyfélszolgálat a +36 20 405 3920  telefonszámon munkanapokon 9-17 óráig fogadja az ügyfelek hívásait.

5.3 A Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége

Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatási Szerződésben (megrendelőlap) felvett munkát legjobb tudásának megfelelően elvégzi, Megrendelőt megfelelően tájékoztatja a javításról és annak állapotáról.

 

6. Adatkezelés

 

6.1 Adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre

Az adatkezelés jogalapja szervizben történő javítás esetén szerződés (megrendelőlap) vagy helyszíni munkavégzés esetén -írásbeli szerződés hiányában- Jogos érdek, mivel Szolgáltató és Megrendelő jogos érdeke a szolgáltatás teljesítéséhez Megrendelő és Megrendelő kapcsolattartóinak adatait nyilvántartani, annak hiányában a szolgáltatás nem teljesíthető.

A kezelt szeméyles adatok köre:

– Megrendelő neve,
– Megrendelő címe,
– Megrendelő telefonszáma,
– Megrendelő e-mail címe,
– Kapcsoalttartó neve,
– Kapcsolattartó e-mail címe,
– Kapcsolattartó telfonszáma.

Szolgáltató a szervizszolgáltatást magas minőségen végzi, ezért a szolgáltatás során javított eszközök adatait is rögzíti rendszerében, mely alapján Megrendelő nem beazonosítható, így ezen adatok nem minősülnek szeméyles adatnak, de a későbbiekben a szolgáltatás gyorsaságát és minőségét javíthatják.

6.2 Adatbiztonság

Szolgáltató köteles Megrendelő személyes adatait a mindenkori törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően kezelni. Szolgáltató köteles az Megrendelő személyes adatai kezelésének műszaki biztonságát megteremteni és műszaki intézkedésekkel megakadályozni azt, hogy ezen adatokhoz illetéktelenek hozzáférhessenek.

Szolgáltató vállalja, hogy az Megrendelőket tartalmazó adatbázisát olyan rendszeren tárolja, amely megköveteli a hozzáférő személyek azonosítását és biztosítja, hogy a hozzáférő személyek csak a jogosultságaiknak megfelelő adatokhoz férhessenek hozzá.

Szolgáltató kijelenti, hogy Megrendelő személyes adatait kizárólag a Szolgáltatások nyújtása végett, illetve a Szolgáltatási Díj számlázása céljából kezeli. Szolgáltató a Szolgáltatások nyújtása során birtokába került minden adatot és információt bizalmasan kezel. Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját a Szolgáltatóval azonos módon terheli.

Előfordulhat, hogy Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásának sikeressége érdekében Megrendelő adatait központi számítógépére vagy külső adattárolóra menti (pl. rossz adattáróló, operációs rendszer újratelepítés miatt). Utóbbi esetben a mentett adatokat Szolgáltató a szolgáltatás teljesítése után még legalább 2 hétig, legkésőbb 2 hónapig megörzi, majd véglegesen törli.

 

7. Egyéb rendelkezések

 

7.1 A Szolgáltatási Keretszerződés a megrendelőlap Megrendelő általi aláírásával vagy ráutaló magatartással jön létre.

7.2 A Szolgáltatási Szerződés módosítása minden esetben írásban történik új megrendelőlap kitöltésével, vagy E-Mailben tett nyilatkozattal.

7.3 Szolgáltató és Megrendelő kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy jelen szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből fakadó szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék.

7.4 Bármely, e szerződés alkalmazásából eredő vita esetén, ha Felek nem jutnak peren kívüli egyezségre, a Fővárosi Bíróság illetékességét kötik ki. Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók.

7.5 Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis major) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés. A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól viszont ezen események sem jelentenek mentességet.

7.6 A szolgáltatási keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai irányadók.